Oproep: bijdrage voor Podium

Oproep: De redactie van het Podium voor Bio-ethiek nodigt u uit een bijdrage te schrijven over het thema: Naar een morele agenda voor het post-corona tijdperk.

Ruim een maand geleden brak in Nederland en andere Europese landen de coronacrisis uit. Behalve de al dan niet intelligente lockdown waaraan we allen sinds half maart zijn onderworpen, worden velen plotseling geconfronteerd met fundamentele vragen over de kwaliteit en de eindigheid van het bestaan. Dagelijks zien we alarmerende en hartverscheurende berichten over ziekenhuizen en verpleeghuizen waar artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel hun werk moeten doen. Zware, morele dilemma’s stapelen zich op en laten de noodzaak van morele reflectie zien. Door de hectische situatie en het tekort aan medische beschermingsmaterialen ter plaatse, is daar echter vaak nauwelijks tijd voor. Om ethici die worden geconfronteerd met complexe ethische vragen hierover te ondersteunen, heeft de NVBe in samenwerking met anderen een pagina aangemaakt op haar website waar morele onderwerpen over de actuele coronacrisis aan de orde komen (www.NVBe.nl).

Het Podium zal in de komende jaren hierop zeker terugkomen maar acht het, nu alles nog in beweging is, te vroeg om een themanummer uit te brengen over de concrete dilemma’s en keuzen in de zorg. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de crisis meer inhoudt dan een puur medi-sche ethiek. De crisis is gerelateerd aan thema’s als globalisering, ecologie, demografische ontwikkelingen, economie, cultuur en politieke systemen. In de media zien we discussies over wat de maatschappelijke implicaties zullen zijn als we meer weerbaar willen zijn tegen mogelijke toekomstige pandemieën.

Dat zijn belangrijke thema’s waar ook morele vraagstukken aan verbonden zijn. Wat is de invloed op onze privacy? Blijft internationale solidariteit nog wel bestaan? Hoe verhouden zich individuele vrijheid en verantwoordelijkheid tot collectieve belangen? Hoe plooibaar zijn we in ons gedrag en onze gewoonten? Wat is de rol van de media? En wat zal de rol van wetenschappers en technologen zijn? Het Podium wil met dit nummer een bijdrage leveren aan deze en verge-lijkbare kwesties die onze samenleving in de komende jaren mede zullen bepalen. Het gaat daarbij om een agenderende, ethische verkenning van deze vraagstukken.

Uw bijdrage
De redactie van het Podium voor Bio-ethiek wil het komende nummer aan deze thematiek wijden. Er is ruimte voor acht tot tien bijdragen van maximaal 1500 woorden. Wilt u een bijdrage leveren, stuurt u dan uiterlijk 24 april een voorstel naar de themaredactie van maximaal 250 woorden:

Schets in het voorstel ook kort uw achtergrond. Na ontvangst reageren wij binnen 10 dagen. De deadline voor de eerste complete versie is 18 mei. De deadline voor de definitieve versie is 22 juni. De themaredactie besluit of een artikel al dan niet wordt geplaatst. Houdt u wat betreft stijl en inhoud er rekening mee dat het Podium door een breed publiek wordt gelezen.

Belangrijk

De redactie wil het nummer versneld uitbrengen en hoopt dat het in augustus verspreid kan worden. Van auteurs wordt daarom gevraagd alleen te reageren als zij er zeker van zijn dat zij zowel hun eerste als definitieve bijdrage tijdig kunnen insturen.