Oproep: bijdrage voor Podium

Oproep: De redactie van het Podium voor Bio-ethiek nodigt u uit om een bijdrage te schrijven over het thema: Een inclusieve gezondheidszorg voor LHBTI’ers

Nederland staat bekend als een tolerant, inclusief en vooruitstrevend land met betrekking tot de acceptatie en gelijke behandeling van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transmannen en -vrouwen, en intersekse personen (LHBTI’ers). Desalniettemin lijkt er in de gezondheidszorg ruimte voor verbetering. Zo vielen in 2019 vruchtbaarheidsbehandelingen voor lesbische (en/of alleenstaande) vrouwen niet langer onder de basisverzekering. Er was geen sprake van een ‘medische indicatie’, zo redeneerden de zorgverzekeraars, want deze vrouwen hebben geen vruchtbaarheidsprobleem. Protest uit de samenleving was nodig voor een subsidieregeling voor deze groep. Een ander voorbeeld: mannen die actief seksueel contact hebben met andere mannen zijn door Sanquin jarenlang uitgesloten van het doneren van bloed. Momenteel moeten deze mannen zich vier maanden seksueel onthouden voordat zij bloed mogen doneren, ook bij een monogame relatie of veilig seksueel contact.

LHBTI’ers zijn bovendien een relatief kwetsbare groep. Eenzaamheid komt veel voor bij roze ouderen in verzorginstellingen. Ze zijn vaak niet zichtbaar voor zorgverleners en besluiten soms weer terug de kast in te gaan uit angst voor pesterijen en uitsluiting door medebewoners. Verder lijken de wachttijden bij de genderpoli’s te blijven groeien; transgenders wachten soms jaren op de juiste zorg, terwijl deze groep vóór hun transitie relatief veel psychische klachten ervaart.

Hier verandering in brengen is niet altijd eenvoudig en tussen vernieuwde (meer inclusieve) wetgeving en de huidige zorgpraktijk kan een spanning ontstaan. Zo stapte recentelijk een transman met baarmoeder naar het College voor de Rechten van de Mens omdat hij, nadat hij zijn geslacht in zijn geboorteakte had laten aanpassen, geen uitnodiging meer ontving voor deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, en zelf voor de kosten van dit onderzoek moest opdraaien.

Het laatste Podiumnummer van 2020 richten we daarom graag op de volgende vragen: welke ethische dilemma’s spelen er bij de vormgeving van een inclusievere gezondheidszorg voor LHBTI’ers? Welke verbeterpunten? Is inclusie altijd iets waarnaar we moeten streven of heeft dit ook een keerzijde? Waar ontstaan spanningen tussen ethische, juridische, sociale en medische aspecten van een inclusieve gezondheidszorg voor LHBTI’ers?

Uw bijdrage

Wilt u hieraan een bijdrage leveren, stuurt u dan voor 13 juli een voorstel (max. 150 woorden) naar de themaredactie:

Er is plaats voor acht tot tien bijdragen. Wij reageren binnen twee weken met een definitieve uitnodiging.

De deadline voor de eerste complete versie (ca. 1500 woorden) is 14 augustus. De deadline voor de definitieve versie is 19 oktober. Het streven is het nummer in december te publiceren.

De themaredactie beslist of een artikel al dan niet wordt geplaatst. Houdt u wat betreft stijl en inhoud rekening met het feit dat het Podium door een breed publiek wordt gelezen.