Over de NVBe

De NVBe is een vereniging voor bio-ethiek, maar wat is bio-ethiek eigenlijk? Wanneer en waarom vond de oprichting van de vereniging plaats? En met welk doel? Wat is haar doelgroep? De vereniging onderneemt activiteiten maar welke? En wie zijn de leden van het bestuur? Welke publicaties heeft de vereniging verzorgd en hoe kan ik die bestellen?

Wat is bio-ethiek?

Bio-ethiek is een vorm van ethiek, de van oorsprong filosofische (en theologische) discipline waarin systematisch reflectie plaatsvindt op moraal en vragen van goed en kwaad.

De bio-ethiek concentreert zich op die morele vragen die ontstaan door ontwikkelingen in de zogenaamde levenswetenschappen, wetenschappen waarin op één of andere wijze aspecten van (menselijk en dierlijk) leven en natuur bestudeerd worden.
Dikwijls roepen deze ontwikkelingen maatschappelijke dilemma’s op. Denk bijvoorbeeld aan euthanasie, de omgang met dieren (bijv. naar aanleiding varkenspest of gekke koeien-ziekte), en de veiligheid van voedsel (al dan niet bereid met genetisch gemanipuleerde gewassen).

Oprichting vereniging voor bio-ethiek

De Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek werd op 2 juli 1993 opgericht als een interdisciplinair platform dat onderzoekers uit de verschillende vakgebieden en uiteenlopende onderzoeksinstituten de gelegenheid geeft in contact te komen met elkaar en met vertegenwoordigers uit betrokken beleidssectoren. Zo ontstaat de mogelijkheid om met elkaar vanuit verschillende invalshoeken bio-ethische kwesties te bespreken. Verder kan zo het debat over belangrijke bio-ethische kwesties aangezwengeld, verbreed en verdiept worden.

Voor meer informatie over de oprichting, zie het interview in de NVBe-Nieuwsbrief met medeoprichter prof.dr. E. Schroten n.a.v. het 10-jarig bestaan van de vereniging in 2003.

Doelstelling NVBe

De vereniging streeft vier doelen na:
1 Stimuleren van bio-ethische reflectie in relevante sectoren van de samenleving en de wetenschap.
2 Bevorderen van contacten tussen vertegenwoordigers uit verschillende vakgebieden, instellingen en organisaties die betrokken zijn bij bio-ethische kwesties.
3 Hooghouden van de waarden van een open discussie over bio-ethische kwesties in samenleving en wetenschap.
4 Presentatie van de discussie die er in Nederland gaande is over bio-ethische thema’s.

Doelgroep

De vereniging is bedoeld voor ieder die op enigerlei wijze betrokken is bij ‘levenswetenschappen’ (op academisch niveau) en de ethische reflectie daarop. Te denken valt aan biologen, ecologen, medici, diergeneeskundigen, ethici, maar ook juristen, filosofen, en sociologen.

Behalve individuele leden kent de vereniging ook institutionele leden zoals ethische onderzoeksinstituten, ziekenhuizen en laboratoria. Uit haar doelstellingen vloeit voort dat de NVBe als overkoepelend (overleg)orgaan voor deze instituten wil functioneren.

Klik hier voor meer informatie over lidmaatschap van de vereniging.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden:

  • dr. André Krom (voorzitter)
  • drs. Joost van Herten (penningmeester)
  • drs. Maaike Haan (secretaris)
  • dr. Lieke van der Scheer
  • dr. Verna Jans
  • drs. Marieke Bak
  • drs. Dide de Jongh
  • drs. Ana Pereira Daoud

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s